Met behulp van het stappenplan maak ik mijn werkwijze inzichtelijk. Het stappenplan is een weergave van de verschillende fasen van het bouwproces. Voor meer informatie over een bepaalde fase kunt u kijken onder de betreffende kop hieronder. U kunt het gehele stappenplan doorlopen of delen ervan. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om alleen bouwtekeningen of alleen een ontwerpschets voor u te maken.

FASE 01 | HAALBAARHEIDSONDERZOEK (HO)

Het inventariseren en analyseren van de opgave, waarbij de ambities van de opdrachtgever worden besproken. In principe komt dit tijdens het intakegesprek ter sprake. De nodige informatie zoals bestemmingsplankaart- en voorschriften, bouwkundige tekeningen van de bestaande en/of oorspronkelijke situatie, foto’s van de bestaande en de directe omgeving en kadastrale kaarten wordt geïnventariseerd. Ik stel een document op (programma van eisen=PvE), waarin alle randvoorwaarden beschreven zijn. Concreet zijn dit de wensen m.b.t. budget, tijd, ruimte indelingen, wat moet erin, eruit, eventuele materiaalkeuzes, etc. Het document ontvangen jullie, met de mogelijkheid voor aan en/of opmerkingen. Deze worden dan nog in het document verwerkt.

FASE 02 | VOORONTWERP (VO)

Op basis van de resultaten van fase 01 wordt het ontwerpproces gestart. Tijdens dit proces dienen zich verschillende beslissingsmomenten aan, die afhankelijk van de gemaakte keuzes, in verschillende ontwerpen resulteren. Deze wordt tijdens beslissingsmomenten met jullie besproken. De presentatie bestaat uit schetsmatige tekeningen waaronder de functionele en ruimtelijke indeling, de architectonische verschijningsvorm en de materiaalkeuzes. Ook streef ik ernaar om iedere presentatie te voorzien van 3D-impressies, die het lezen van de tekeningen vergemakkelijken en de ruimtelijkheid van de ontwerpen inzichtelijk maken. Het voorontwerp spreken wij door. Met andere woorden wat bevalt, is akkoord, wat moet/kan nog anders etc. De eventuele wijzigingen werk ik door in het voorontwerp. Van tevoren wordt besproken of en hoeveel varianten ontwikkeld worden en hoeveel beslissingsmomenten ingepland worden. Het is mogelijk het aantal en de tijdstip van de overlegmomenten na behoefte tussentijds aan te passen. Uitgangspunten voor aspecten als oriëntatie, daglichttoetreding, ruimte voor installaties, brandveiligheid en draagconstructie worden reeds, mits mogelijk, in het voorontwerp meegenomen.

FASE 03 | DEFINITIEF ONTWERP (DO)

Aan het eind van fase 02 wordt in samenspraak met jullie een keuze gemaakt voor de verdere uitwerking van het ontwerp. De tekening worden vanuit de schetsen doorontwikkeld in maatvaste digitale tekeningen. De technische uitgangspunten uit fase 02 worden vertaald in definitieve tekeningen (en soms berekeningen). Indien nodig maken externe adviseurs hun tekeningen en berekeningen. De presentatie van het definitief ontwerp aan jullie vindt op dezelfde wijze, met dezelfde middelen plaats als omschreven bij fase 02. In het geval van kleinere bouwwerken kunnen de DO-tekeningen, voorzien van extra technische informatie, gebruikt worden voor het indienen van een vergunning aanvraag. Het is wenselijk om in deze fase al met mogelijke uitvoerende partijen in overleg te gaan zodat de detaillering en de draagconstructie goed op elkaar afgestemd kunnen worden.
            
FASE 04 | TECHNISCH ONTWERP (TO)

In deze fase wordt het definitief ontwerp in technische zin verder uitgewerkt en gespecificeerd in al zijn facetten, zodat op basis hiervan de prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden. De digitale technische tekeningen worden voorzien van definitieve indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimten- en bouwdeelspecificaties, maatvoeringen en detailleringen. Mits nodig worden daglicht- en ventilatieberekeningen uitgevoerd. Externe adviseurs maken hun definitieve tekeningen en berekeningen. Indien dit nog niet in een eerdere fase is gebeurd, worden aannemers benaderd voor het doen van een prijsopgave. Voor een realistische prijsopgave en vergelijking van verschillende offertes is het van voordeel als er naast de tekeningen ook een technische werkomschrijving aanwezig is. Hierin wordt de verbouwing nauwkeurig omschreven. Mits bekend en mogelijk worden de materialen compleet met typenummers en merken gespecificeerd. De werkomschrijving kan door andere adviseurs opgesteld worden of door de architect.

FASE 05 | PRIJS- EN CONTRACTVORMING (PC)

In deze fase worden aanbieders geselecteerd, die de plannen tot uitvoering kunnen gaan brengen. Ik kan hierbij ondersteunen door op basis van mijn kennis en ervaring de verschillende begrotingen kritisch te vergelijken, te onderhandelen met aanbieders (aannemers) over prijs en kwaliteit, en jullie te adviseren. Welke aannemers, klusbedrijven benadert worden, gaat in overleg met jullie. Hier kunnen wij partijen kiezen, waar ik bekend mee ben en/of waar jullie goede referenties van hebben.

FASE 06 | 
UITVOERING, DIRECTIEVOERING (UV)
In deze fase hou ik toezicht op de werkzaamheden om zodoende de samen met jullie vastgestelde kwaliteit van het ontwerp, en de correcte uitvoering van bijvoorbeeld de bouwkundige detailleringen te bewaken. Als de bouw gereed is, zal het bouwwerk door de bouwer opgeleverd moeten worden aan jullie, de opdrachtgever. Bij de opleveringen ben ik aanwezig en stel het procesverbaal van de oplevering vast. Het proces-verbaal van oplevering is een document, waarin eventuele tekortkomingen van de aannemer opgesomd worden. Kortom alles wat nog niet geheel naar tevredenheid is, wordt vastgesteld. Deze punten dient de aannemer tot een overeengekomen tijdstip verholpen te hebben. Zowel opdrachtgever als opdrachtgever ondertekenen het procesverbaal van oplevering voor akkoord. Op het moment, dat alle vermelde punten verholpen. afgehandeld zijn, wordt het proces-verbaal van oplevering voor de 2e keer door aannemer en jullie voor akkoord en afgehandeld getekend. Het behoort tot de mogelijkheid om opdracht te geven voor de gehele of beperkte directievoering. Zo kan ik onder meer de opneming van het werk, de opleveringen en het vaststellen van het proces-verbaal van de oplevering verzorgen.

OVERIG
Aanvullende advieswerkzaamheden zoals o.a. lichtadvies, interieuradvies, ontwerp van keuken, badkamer, etc. lopen synchroon met de fases mee en kunnen gelijktijdig met het voorontwerp van start gaan.
            

  WEBERontwerpt | Treek 54 | 3524 TB Utrecht | +31 (0)6 15183869 | info@weberontwerpt.nl ARCHITECTUUR + INTERIEUR