Privacyverklaring architectenbureau WEBERontwerpt

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens architectenbureau WEBERontwerpt  van jou verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we jouw gegevens beschermen.


Kort samengevat:
Architectenbureau WEBERontwerpt verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?
Persoonsgegevens van opdrachtgevers, personeel, klanten of leveranciers worden door architectenbureau WEBERontwerpt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan architectenbureau WEBERontwerpt de volgende persoonsgegevens van je vragen; 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • BSN-nummer
  • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast gebruiken we je gegevens om na afloop van de opdracht een evaluatieformulier te sturen, nog eens te informeren hoe het met de afgeronde opdracht bevalt en/of nieuwsbrieven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Architectenbureau WEBERontwerpt neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@weberontwerpt.nl

            

Delen van persoonsgegevens met derden
Architectenbureau WEBERontwerpt verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw opdracht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken maken we uiteraard de nodige afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Architectenbureau WEBERontwerpt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. D.w.z. gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna volgens de wettelijk geldende regels. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door architectenbureau WEBERontwerpt. 

Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@weberontwerpt.nl.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, vragen wij je contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit vinden we dat uiteraard erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

            

  WEBERontwerpt | Treek 54 | 3524 TB Utrecht | +31 (0)6 15183869 | info@weberontwerpt.nl ARCHITECTUUR + INTERIEUR